Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2012

haya

August 22 2012

haya
Reposted fromtola tola vianat nat

August 02 2012

haya

July 23 2012

haya
9391 ce36 500
Reposted frombluecat bluecat viamezzanine mezzanine

July 22 2012

haya


Nigdy nie przepraszaj za to że masz wysokie wymagania. Ludzie którzy chcą być na prawdę w Twoim życiu postarają się im sprostać!

July 20 2012

haya
9863 7d3d
Reposted fromjenilo7 jenilo7 viainvincible invincible

July 16 2012

haya

July 12 2012

haya
Nigdy nie ufaj kobiecie, której złamano serce.
— Gotowe na wszystko

July 08 2012

haya
3689 252b
Reposted fromsunlight sunlight vianamesarestupid namesarestupid
haya
Pewne osoby można kochać tylko, gdy się z nimi nie jest.
— gossip girl
Reposted fromchaffinch22 chaffinch22 viaplotkara plotkara

July 06 2012

haya

July 04 2012

haya
9627 1304
Reposted fromchristi christi viapunkahontaz punkahontaz

June 19 2012

haya

May 22 2012

haya
5462 0647
Reposted fromSayid Sayid viamezzanine mezzanine

May 18 2012

haya
Są minuty w których przeżywamy więcej niż przez cale lata.
Reposted fromonelovee onelovee viaankaottak94 ankaottak94
haya

May 12 2012

haya
haya
- Wszystko w porządku ?
- Nie, ale bez obaw. Mam tak od dawna...

May 07 2012

haya
Reposted fromlouve louve vianat88 nat88

May 06 2012

haya
9849 6f1b
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaeffystonem effystonem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl